Apartmana Sonradan Asansör Yapılması Nasıl Olur?
Apartmana Sonradan Asansör Yapılması Nasıl Olur?
  • 24.10.2021

Apartmana sonradan asansör yapılabilmesi, proje kapsamına göre farklılar içermektedir. Apartmana sonradan asansör yapılması nasıl olur bilgisi için gerekli kılınan belge ve izinler haizdir. Bu konu, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer almaktadır. 

 

  • Mimari projede asansör olması hali
  • Mimari projede asansör olmaması hali

 

Olarak iki farklı açıdan değerlendirilmesi yapılacaktır.

 

1- Mimari Projede Asansör Olması

 Kat sahiplerinin aldığı karar sonucunda, apartmana sonradan asansör yapılması durumudur. Bu durum, ilgili yönetmelikle birlikte eşgüdümlü olarak yapılaması gerekmektedir. Asansörün yapılacağı bina ve ek olan alanlara hasar verilip verilmeyeceğinin saptanması oldukça önemlidir. Ayrıca, asansör inşaatının gerekip gerekmeyeceği, mevcut bulunan imar mevzuatı şartlarına uyumun yerine getirilmiş olmasıyla birlikte, her aşamada kontrolünün sağlanması gerekmektedir. 

Mülk sahiplerinin aldığı karar doğrultusuyla, mimari projede asansör olması,mevzuata uygun olarak yapılacak asansörde, masraflardan malikler sorumlu tutulur. Maliyetten ise, arsa payı oranıyla sorumluluk arz eder.  

Mimari Projede Asansör Olmaması

 Tasdikli mimari projede asansör olmaması, kat sahiplerinin pay ve paydaş çoğunluk ile aldığı karar ile asansörün yapımı için yeterli bir kıstas olmaktadır. Fakat binanın asansör yapımı için yeterli elverişte olup olmadığı üzerine, yeniden bir proje hazırlanmalı ve ilgili kurumlarca, bu projenin onaylatılması şart koşulmaktadır.

Oluşturulan yeni proje gereken kurumlara bildirilerek, yapım giderleri, kat sahiplerinin faydalanma oranı itibarıyla belirlenir.

Yenilik ve ilaveler

Faydalı olanlar:

  • Madde 42 şunu der;  Kat sahipleri, binanın ortak kullanım alanlarında yalnız başlarına bir değişiklik yapmaları mümkün değildir. Ortak kullanım alanlarının rahat bir kullanım haline getirilmesi ve faydanın arttırılmasına yönelik tüm ilave ve yenilikler, kat sahiplerinin arsa payı ve sayısı ile verecekleri karara bağlı tutulur.
  •  (Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 Md.) ile de Engelli vatandaşların yaşamı için bu hususun zorunluluk arz etmesi hâlinde, proje tadilatı yaptıracak kat sahiplerinin, en geç üç ay sürecinde yapılacak olan toplantıda, arsa payı ve sayısı çoğunluğu göz önünde bulundurularak karara bağlanırlar. 

Apartmana sonradan asansör yapılması nasıl olur toplantısının bu süreç içerisinde gerçekleştirilmemesi ya da tadilat talebinin çoğunluk tarafından kabul edilmeme durumunda ise; ilgili kat sahibinin talep ettiği üzere, bina güvenliği tehlikeye sokulmadığını bildiren komisyon raporuyla ilgili makamlardan alınacak olan tasdikli proje değişikliği ya da kroki yapısına göre onarım ve inşaat yapılır. İlgili makamlar, tasdikli proje değişikliği ya da kroki talebini altı ay içerisinde sonuçlandırmaktadır. Komisyonun teşkil edilmesi, çalışmaların usulü ile engelli vatandaşın asansörü kullanımı sonrası süreçler ile ilgili usul ve esaslar Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafınca müştereken hazırlanan yönetmelik ile belirlenmektedir.